Asociacijos narių teisės

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai: ekonomikos, verslumo ar integruotus socialinius mokslus mokantys mokytojai ir profesijos mokytojai, juridiniai asmenys ir kiti su šių dalykų mokymu susiję asmenys, valdybai raštu pareiškę norą dalyvauti jos veikloje ir sumokėję nustatytą nario mokestį.

Asociacijos narių teisės:

1) dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4) bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5) kitos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytos teisės.