Asociacijos narių teisės ir pareigos

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai: ekonomikos, verslumo ar integruotus socialinius mokslus mokantys mokytojai ir profesijos mokytojai, juridiniai asmenys ir kiti su šių dalykų mokymu susiję asmenys, valdybai raštu pareiškę norą dalyvauti jos veikloje ir sumokėję nustatytą kasmetinį nario mokestį.

Asociacijos narių teisės:

  1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  5. kitos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytos teisės.

Asociacijos narių pareigos:

  1. laikytis Asociacijos įstatų;
  2. kas metus mokėti metinį nario mokestį;
  3. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos valdymo organų sprendimus;
  4. apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ne vėliau kaip per 30 dienų elektroninėmis priemonėmis informuoti Asociacijos valdybą;
  5. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

Stojamasis mokestis – 12 Eur, vėliau šis mokestis mokamas kasmet. Mokestį galima sumokėti bankiniu pavedimu į asociacijos sąskaitą:
•Pavadinimas: Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociacija.
•Sąskaitos Nr.: LT477044090101136058

Tapk nariu!